Chương trình cũ đều được lưu trữ tại đài Vatican.

xin liên lạc qua điện thư:

tieng.viet@vaticannews.va